Daily Pickup

Neverland’s End First Solo Exhibition by Thavika Savangwongsakul

นิทรรศการเล่าการก้าวผ่านวัยของ ถวิกา สว่างวงศากุล ศิลปินที่เพิ่งจบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกำลังก้าวเข้าสู่เส้นทางใหม่ ในการเป็นศิลปินมืออาชีพ เธอถ่ายทอดเนื้อหาทั้งทางภาพและทางถ้อยคำในจิตรกรรมอันเต็มไปด้วยความรู้สึก อันเปี่ยมล้น เมื่อเด็กทุกคนจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ ถวิกามองการจากลา 'Neverland' ของวัยเด็กราวกับเธอได้ตกลงไปในรูกระต่ายของ 'Wonderland' แห่งวัยผู้ใหญ่ ในขณะที่การเติบโตอาจนับได้ว่าเป็นการผจญภัย แต่นั่นก็ยากที่จะยอมรับว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความบ้าคลั่ง ผลงานของถวิกาจึงเปรียบเสมือนพื้นที่ปลอดภัยที่เธอ สามารถระบายอารมณ์อันปนเประหว่างความเศร้าใจ, ความวิตกกังวล, ความตื่นเต้น ไปจนถึงความปลอดภัย ในการเดินทางสู่ความเป็นผู้ใหญ่นี้

ติดตามชมการแสดงงานได้ตั้งแต่วันที่

15 กรกฎาคม ถึง 17 กันยายน 2566

ที่ Gallery VER Project Room