EXOTIC QUIXOTIC UNIVERSE: Fight For Night เสียงสะท้อนจากการบริหารที่ล้มเหลว

เสียงของคุณเราได้ยิน Fight For Night เสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการ ร้านค้า และอาชีพ ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการ #โควิด19 ที่ล้มเหลวของรัฐ

EQ ขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยขยายเสียงแห่งความเดือดร้อนนี้ ของทุกคนให้ดังกึกก้องถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ความบอบช้ำนี้ต้องได้รับการเยียวยา!