Search Stories

ดวงนฤมล วงศ์ใหญ่

มือวางอันดับ 1 นักรับฟังสารทุกข์สุขดิบ ชอบฟังเรื่องราวของผู้คน ชีวิตขับเคลื่อนด้วยเสียงดนตรี ใฝ่ฝันอยากเป็นนักเล่าเรื่องที่ดีผ่านการเดินทาง